Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ponowne wykorzystywanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji

Uwaga!

Zgodnie z art. 4 ustęp 1. punkt 2) i 5) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U.2018 poz.1243, przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:

2) samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), z wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505), bibliotek publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829)

5) podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2018 poz. 1243, która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.


Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu naszej jednostki w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
 • udostępniona na stronie internetowej 
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
   
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
   

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i archiwa mogą określać inne warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
 • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania.
 

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Zapewniamy możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim, ze wskazaniem tych podmiotów, jeśli są znani.

Zasady odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez nas uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
 •  informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


Opłaty

Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 

Muzea państwowe i muzea samorządowe

w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mogą nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe, biorąc pod uwagę koszty oraz rozsądny zwrot z inwestycji.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.5),
z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Centralna baza orzeczeń Sądów Administracyjnych

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Starobrat
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:22:11
Informację wprowadził do BIPMagdalena Starobrat
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:22:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 10:57:55
2Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 10:58:02
3Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 10:59:02
4Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:00:27
5Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:00:43
6Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:13:21
7Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:14:43
8Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:15:32
9Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-28 11:21:58
10Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 07:55:07
11Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 07:56:39
12Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 07:57:06
13Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 10:53:55
14Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 10:57:55
15Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 12:22:00
16Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 12:25:24
17Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 12:28:04
18Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-15 12:29:16
19Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:25:27
20Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:26:11
21Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:51:58
22Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:58:04
23Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:58:46
24Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:59:50
25Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:02:20
26Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:02:57
27Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:03:47
28Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:04:17
29Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:04:42
30Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:05:08
31Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:07:31
32Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:08:22
33Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:09:22
34Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:11:40
35Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:12:38
36Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:13:04
37Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:13:41
38Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:16:21
39Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:18:18
40Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:18:33
41Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:18:51
42Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:19:11
43Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:19:59
44Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:20:13
45Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:24:44
46Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:25:28
47Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:26:18
48Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 12:26:42
49Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-06-10 11:41:43
50Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-06-10 11:43:05
51Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-06-10 13:22:15
52Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-14 09:48:51
53Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-09-19 13:08:46
54Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-09-19 13:58:13
55Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:53:54
56Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:55:21
57Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:56:13
58Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:57:07
59Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:58:33
60Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 11:59:05
61Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:00:15
62Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:01:25
63Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:02:25
64Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:03:56
65Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:08:07
66Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:08:56
67Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:09:22
68Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:13:14
69Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:13:50
70Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:14:27
71Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:14:40
72Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:15:47
73Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:16:25
74Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:17:00
75Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:19:01
76Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:19:25
77Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:20:31
78Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:21:45
79Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:22:21
80Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:23:41
81Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:25:22
82Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:25:47
83Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:30:12
84Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:31:46
85Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:32:58
86Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:34:39
87Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:38:53
88Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:40:40
89Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-03-01 14:19:04
90Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-03-01 14:22:32
91Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-03-01 14:22:33
92Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-03-02 09:00:59