Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych


Klauzula informacyjna Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe dzieci, uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:
 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 3. realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 4. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice,
 5. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 6. promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.
 1.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 4. rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach,
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni,
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
  3. usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
  4. anonimizacji wizerunku,
  5. przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   

   Przepisy prawa
 

   Współadministracja
 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Starobrat
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:22:11
Informację wprowadził do BIPMagdalena Starobrat
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:22:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-30 08:53:11
2Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-30 08:53:23
3Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-30 08:54:14
4Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-07-30 08:54:35
5Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-04 09:17:00
6Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 08:32:58
7Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 10:25:59
8Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-08-11 10:27:40
9Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-09-01 12:00:50
10Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-09-01 12:08:14
11Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2020-09-01 12:09:02
12Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:16:59
13Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:20:51
14Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:21:21
15Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:24:11
16Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:25:29
17Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:25:54
18Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 08:26:07
19Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 10:50:21
20Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 10:51:23
21Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 10:53:36
22Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 10:58:05
23Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:04:47
24Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:05:28
25Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:06:14
26Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:08:16
27Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:08:39
28Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:19:18
29Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:19:45
30Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:20:11
31Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:26:53
32Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:27:13
33Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:27:28
34Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:29:55
35Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:30:08
36Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:30:24
37Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:30:38
38Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:34:35
39Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:36:48
40Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:38:24
41Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:40:46
42Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:42:01
43Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:42:15
44Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:42:34
45Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:44:09
46Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:47:47
47Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:48:08
48Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-16 11:48:53
49Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-18 13:27:10
50Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-18 13:34:03
51Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-18 13:39:35
52Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-18 14:02:17
53Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-18 14:03:21
54Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-22 12:59:44
55Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-22 13:00:37
56Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-22 13:01:53
57Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-22 13:03:02
58Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-03-22 13:04:24
59Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:18:31
60Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:21:55
61Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:22:39
62Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:23:44
63Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:24:39
64Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 08:31:40
65Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:37:45
66Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:38:13
67Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:41:26
68Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:42:58
69Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:43:31
70Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:43:52
71Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:46:54
72Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:47:50
73Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:48:19
74Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:49:15
75Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 09:49:32
76Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2021-12-29 10:29:59
77Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-11 08:34:02
78Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-11 08:35:47
79Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-11 08:37:53
80Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-11 08:39:36
81Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-14 08:50:32
82Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-14 08:51:39
83Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-14 08:51:54
84Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-14 08:52:22
85Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-16 10:21:36
86Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-16 10:22:03
87Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-16 10:23:11
88Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-18 10:59:13
89Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-18 10:59:33
90Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-18 11:00:20
91Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-02-18 11:02:26
92Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2022-08-22 08:05:34
93Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 10:28:03
94Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 10:29:20
95Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 10:53:02
96Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:42:59
97Modyfikacja stronyMagdalena Starobrat2023-01-05 12:43:53