Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021r.

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp9gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp9.bip.gliwice.eu

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 32 239 13 62
E-mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
Adres korespondencyjny:ul.Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15
Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
   

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp9gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Cap, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp9.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 239 13 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp9gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp9gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek przy ulicy  Sobieskiego 14

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach od strony ul. Sobieskiego.
  Wejścia  nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem +48 32 239 13 62 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
   
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem +48 32 239 13 62 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległej ulicy (najbliższe miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy Al. Wojciecha Korfantego – około 100 metrów od placówki).
   
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:22:11
Informację wprowadził do BIPMagdalena Starobrat
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:22:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:05:34
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:05:57
3nowaMagdalena Starobrat2021-01-21 09:52:54
4nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 07:35:17
5nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:39:59
6nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:44:22
7nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:45:48
8nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:49:05
9nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:50:47
10nowaMagdalena Starobrat2021-03-02 08:05:03
11nowaMagdalena Starobrat2021-03-02 08:05:38
12nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:03:45
13nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:06:07
14nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:07:45
15nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:31:21
16nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:32:05
17nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:32:38
18nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:33:25
19nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:37:27
20nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:38:42
21nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:39:35
22nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:41:55
23nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:45:31
24nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:46:16
25nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:46:45
26nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:47:40
27nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 12:54:05
28nowaMagdalena Starobrat2021-03-25 12:27:42
29nowaMagdalena Starobrat2021-03-25 12:27:58
30nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:54:02
31nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:55:16
32nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:57:00
33nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 13:14:05
34nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 13:15:25
35nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:34:14
36nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:36:17
37nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:36:55
38nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:44:36
39nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:45:11
40nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:52:49
41nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:56:16
42nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:26:38
43nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:29:29
44nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:30:11
45nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:32:05
46nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:32:45
47nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:33:31
48nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:34:34
49nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:35:45
50nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:39:04
51nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:45:16
52nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:45:54
53nowaMagdalena Starobrat2022-02-15 13:49:26
54nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:39:43
55nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:56:31
56nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:56:54
57nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:57:24
58nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:21:50
59nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:34:23
60nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:43:44
61nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:44:22
62nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:48:38
63nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:51:06
64nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:52:02
65nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:52:38
66nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:54:12