Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności sp9.bip.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02
Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
     

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Cap, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp9.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 239 13 62.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp9.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego .

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek przy ulicy Sobieskiego 14

Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach od strony ul. Sobieskiego.
Wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem +48 32 239 13 62 lub email sekretariat@sp9.gliwice.eu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem +48 32 239 13 62 lub email sekretariat@sp9.gliwice.eu

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległej ulicy (najbliższe miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy Al. Wojciecha Korfantego – około 100 metrów od placówki).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 01.01.2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jan III Sobieskiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:22:11
Informację wprowadził do BIPMagdalena Starobrat
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:22:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:05:34
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:05:57
3nowaMagdalena Starobrat2021-01-21 09:52:54
4nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 07:35:17
5nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:39:59
6nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:44:22
7nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:45:48
8nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:49:05
9nowaMagdalena Starobrat2021-02-22 08:50:47
10nowaMagdalena Starobrat2021-03-02 08:05:03
11nowaMagdalena Starobrat2021-03-02 08:05:38
12nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:03:45
13nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:06:07
14nowaMagdalena Starobrat2021-03-03 09:07:45
15nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:31:21
16nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:32:05
17nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:32:38
18nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:33:25
19nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:37:27
20nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:38:42
21nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:39:35
22nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:41:55
23nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:45:31
24nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:46:16
25nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:46:45
26nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 08:47:40
27nowaMagdalena Starobrat2021-03-16 12:54:05
28nowaMagdalena Starobrat2021-03-25 12:27:42
29nowaMagdalena Starobrat2021-03-25 12:27:58
30nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:54:02
31nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:55:16
32nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 12:57:00
33nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 13:14:05
34nowaMagdalena Starobrat2021-10-12 13:15:25
35nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:34:14
36nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:36:17
37nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:36:55
38nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:44:36
39nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:45:11
40nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:52:49
41nowaMagdalena Starobrat2022-02-10 13:56:16
42nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:26:38
43nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:29:29
44nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:30:11
45nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:32:05
46nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:32:45
47nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:33:31
48nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:34:34
49nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:35:45
50nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:39:04
51nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:45:16
52nowaMagdalena Starobrat2022-02-14 08:45:54
53nowaMagdalena Starobrat2022-02-15 13:49:26
54nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:39:43
55nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:56:31
56nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:56:54
57nowaMagdalena Starobrat2022-02-17 10:57:24
58nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:21:50
59nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:34:23
60nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:43:44
61nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:44:22
62nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:48:38
63nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:51:06
64nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:52:02
65nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:52:38
66nowaMagdalena Starobrat2022-03-02 10:54:12
67nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:47:05
68nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:47:41
69nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:48:13
70nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:49:46
71nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:50:11
72nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:50:28
73nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:52:02
74nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:56:09
75nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:57:22
76nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:57:58
77nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:58:28
78nowaMagdalena Starobrat2023-01-05 12:59:20
79nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:17:27
80nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:18:26
81nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:18:27
82nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:19:41
83nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:20:37
84nowaMagdalena Starobrat2023-03-01 11:20:38
85nowaMagdalena Starobrat2023-03-02 09:43:27
86nowaMagdalena Starobrat2023-03-02 09:45:16
87nowaMagdalena Starobrat2023-03-02 09:56:08
88nowaMagdalena Starobrat2023-03-06 07:57:09
89nowaMagdalena Starobrat2023-03-09 10:40:15
90nowaMagdalena Starobrat2023-03-09 10:40:47
91nowaMagdalena Starobrat2023-03-09 12:24:03
92nowaMagdalena Starobrat2023-03-10 07:17:44
93nowaMagdalena Starobrat2023-03-10 11:28:21
94nowaMagdalena Starobrat2023-03-10 11:29:33
95nowaMagdalena Starobrat2023-11-27 14:06:16
96nowaMagdalena Starobrat2023-11-27 14:06:18
97nowaMagdalena Starobrat2023-11-27 14:24:47
98nowaMagdalena Starobrat2023-11-27 14:34:12
99nowaMagdalena Starobrat2023-11-27 14:35:18
100nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 07:58:51
101nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:01:35
102nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:03:31
103nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:05:14
104nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:06:27
105nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:16:57
106nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:17:59
107nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:19:50
108nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:20:45
109nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:25:30
110nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:28:12
111nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:28:49
112nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:30:21
113nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:32:05
114nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:32:48
115nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:32:53
116nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:34:02
117nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:34:22
118nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:35:27
119nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:35:41
120nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:36:45
121nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:38:40
122nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:38:59
123nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:42:13
124nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:42:27
125nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:43:45
126nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:43:51
127nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:46:55
128nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:48:33
129nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 08:48:34
130nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:13:02
131nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:13:04
132nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:16:47
133nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:16:48
134nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:21:04
135nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:41:20
136nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:42:08
137nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:42:30
138nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:42:50
139nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:42:58
140nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:44:24
141nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:45:16
142nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:47:12
143nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:47:32
144nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:48:59
145nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 09:53:49
146nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:01:44
147nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:02:06
148nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:02:26
149nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:02:32
150nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:06:14
151nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:07:25
152nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:14:05
153nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:14:16
154nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:24:48
155nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:24:56
156nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:33:11
157nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:34:08
158nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:37:39
159nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:39:03
160nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:39:41
161nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:39:53
162nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:45:36
163nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:50:48
164nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:53:11
165nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 10:56:23
166nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:00:43
167nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:00:56
168nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:03:45
169nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:03:51
170nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:03:53
171nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:05:31
172nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:05:40
173nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:08:10
174nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:08:12
175nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:11:13
176nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:11:23
177nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:12:30
178nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:16:39
179nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:23:10
180nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:23:18
181nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:29:35
182nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:31:53
183nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:33:57
184nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:34:23
185nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:34:32
186nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:39:50
187nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:40:41
188nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:44:42
189nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:45:20
190nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:45:39
191nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:46:21
192nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:51:29
193nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:55:44
194nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:59:02
195nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 11:59:37
196nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:00:46
197nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:01:25
198nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:02:12
199nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:02:39
200nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:05:29
201nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:06:03
202nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:06:42
203nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:08:20
204nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:08:28
205nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:13:48
206nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:24:59
207nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:25:49
208nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:27:05
209nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:27:14
210nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:29:38
211nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:30:44
212nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:31:05
213nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:35:29
214nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:35:56
215nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:38:42
216nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:50:57
217nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:53:36
218nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:57:34
219nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:57:56
220nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 12:59:42
221nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:01:06
222nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:01:59
223nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:02:05
224nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:05:02
225nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:05:11
226nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:06:32
227nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:06:42
228nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:18:11
229nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:19:16
230nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:19:23
231nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:19:40
232nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:25:48
233nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:32:05
234nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:34:58
235nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:35:52
236nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:44:41
237nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:46:46
238nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 13:59:56
239nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:00:59
240nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:01:05
241nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:02:13
242nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:03:05
243nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:03:32
244nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:03:59
245nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:06:46
246nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:24:16
247nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:25:48
248nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:36:30
249nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:37:31
250nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:38:12
251nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:38:45
252nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:47:32
253nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:47:51
254nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:47:56
255nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:50:12
256nowaMagdalena Starobrat2023-11-28 14:52:54
257nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:19:12
258nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:20:07
259nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:24:34
260nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:24:41
261nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:26:29
262nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:27:35
263nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:30:28
264nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:34:47
265nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:36:44
266nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:37:49
267nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 09:38:35
268nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:05:37
269nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:05:43
270nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:06:26
271nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:15:13
272nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:16:17
273nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:21:34
274nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:31:54
275nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:33:02
276nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:43:04
277nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:44:09
278nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:45:01
279nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:45:03
280nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:46:38
281nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:47:14
282nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:48:17
283nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:48:19
284nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:50:36
285nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 10:51:11
286nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:18:52
287nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:19:49
288nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:23:31
289nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:24:36
290nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:25:18
291nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:25:28
292nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:26:11
293nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:26:33
294nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:33:37
295nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:33:46
296nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:34:13
297nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:34:33
298nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:34:40
299nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:36:31
300nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:36:57
301nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:37:43
302nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:42:54
303nowaMagdalena Starobrat2023-11-29 11:43:06
304nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 08:56:41
305nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:00:42
306nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:02:16
307nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:05:28
308nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:05:39
309nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:06:58
310nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:07:49
311nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:10:14
312nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:11:41
313nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:15:48
314nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:16:17
315nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:16:58
316nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:17:41
317nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:18:39
318nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:40:30
319nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:42:35
320nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:43:06
321nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:43:33
322nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:44:38
323nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:45:15
324nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:46:05
325nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:50:09
326nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:50:51
327nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:55:40
328nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:56:37
329nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:58:30
330nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:59:06
331nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 09:59:27
332nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:01:56
333nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:02:11
334nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:02:37
335nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:03:11
336nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:03:27
337nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:12:50
338nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:13:46
339nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:15:34
340nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:17:01
341nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:18:34
342nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:20:23
343nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:24:43
344nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:31:07
345nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:31:33
346nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:32:24
347nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:32:57
348nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 10:34:21
349nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:13:56
350nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:14:36
351nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:18:32
352nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:56:51
353nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:57:09
354nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 11:59:06
355nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:00:05
356nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:00:34
357nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:01:55
358nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:02:44
359nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:03:55
360nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:05:02
361nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:06:42
362nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:16:23
363nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:18:42
364nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:19:38
365nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:19:50
366nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:20:12
367nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:22:46
368nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:23:11
369nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:24:53
370nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:26:29
371nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:30:54
372nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:37:44
373nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:44:29
374nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:44:37
375nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:58:32
376nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:58:42
377nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 12:59:52
378nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 13:00:15
379nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 13:01:03
380nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 13:06:00
381nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 13:06:15
382nowaMagdalena Starobrat2023-11-30 13:08:15
383nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 07:31:15
384nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 07:32:53
385nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 07:51:06
386nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 07:53:42
387nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:00:42
388nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:00:55
389nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:11:31
390nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:12:45
391nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:12:52
392nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:13:24
393nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:15:15
394nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:15:36
395nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:15:51
396nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:17:26
397nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:18:44
398nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:19:33
399nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:20:09
400nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:22:24
401nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:24:49
402nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:26:02
403nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:26:14
404nowaMagdalena Starobrat2023-12-01 08:33:41
405nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:02:02
406nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:02:03
407nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:10:32
408nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:10:33
409nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:14:16
410nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:15:45
411nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:16:25
412nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:16:43
413nowaMagdalena Starobrat2024-03-08 11:16:45